Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama ⇒


U Narodnim novinama broj 69/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji preuzima odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (SL L 172, 26. 6. 2019.).

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernosti, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak.

Preinaka Direktive o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija

Sukladno definicijama iz Direktive utvrđuje se značenje određenih pojmova kao što su: otvoreni podaci, standardna dozvola, anonimizacija, dinamički podaci, istraživački podaci, visokovrijedni skupovi podataka, razumni povrat ulaganja, treća osoba, te se ujedno preciznije definira pojam odgovorne osobe.

Preinačena EU Direktiva 2019/1024 temelji se na općem načelu da se javni i javno financirani podaci trebaju ponovno upotrijebiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe, a ključne promjene iz Direktive odnose se na:

  • jačanje kvalitete podataka za ponovnu uporabu te objavljivanje dinamičkih podataka u realnom vremenu,
  • proširenje obveze objavljivanja otvorenih podataka na „javna poduzeća“ u određenim sektorima,
  • uvođenje obveze objavljivanja visokovrijednih skupova podataka (koji su definirani kao dokumenti čija je ponovna uporaba povezana s važnim koristima za društvo, okoliš i gospodarstvo),
  • uključivanje istraživačkih podataka u područje primjene (dokumenti u digitalnom obliku, osim znanstvenih publikacija, koji se prikupljaju ili izrađuju tijekom znanstvenoistraživačkih aktivnosti i upotrebljavaju se kao dokaz u istraživačkim postupcima ili ih istraživačka zajednica općenito smatra potrebnima za provjeru istraživačkih nalaza i rezultata),
  • dodatno ograničavanje mogućnosti naplate troškova.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Obveze tijela javne vlasti

Tijelo javne vlasti omogućava dostupnost otvorenih podataka i ponovnu uporabu informacija korisnicima javnom objavom, a obvezna su omogućiti pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na svojim internetskim stranicama ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti.

Tijela javne vlasti dužna su u elektroničkom obliku, na lako pretraživ način, objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu na Portalu otvorenih podataka, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom, pristupačnom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

Podatke za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dužna su objaviti odmah nakon prikupljanja, putem sučelja za programiranje aplikacija i u obliku masovnog preuzimanja, a istraživačke podatke financirane javnim sredstvima i već javno dostupne putem institucijskih i tematskih repozitorija objaviti za ponovnu uporabu u strojno čitljivom i otvorenom obliku u skladu s otvorenim standardima.

Izmjenama Zakona utvrđuje se obveza tijela javne vlasti u slučajevima kada obavještava korisnika da je istu informaciju već dobio, odnosno da je informacija javno objavljena, da obavijesti korisnika na koji način i kojim aktom mu je informacija već dostavljena, odnosno gdje je informacija javno dostupna i kako se može do nje doći.

Tijela javne vlasti ne naplaćuju naknadu za ponovnu uporabu informacija, ali mogu naplatiti stvarne troškove, koji osim već ranije utvrđenih troškova nastalih zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija, uključuju i troškove anonimizacije osobnih podataka i mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Po zahtjevu za ponovnu uporabu nisu dužni postupati obrazovane ustanove, znanstveno istraživačke organizacije i organizacije koje financiraju istraživanja, trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju neku od djelatnosti koje se odnose na područje plina i toplinske energije, električne energije, vodnoga gospodarstva, usluga prijevoza, zračnih, morskih i riječnih luka, poštanske usluge, vađenje nafte i plina te istraživanje ili vađenja ugljena ili drugih krutih goriva u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, te koja djeluju kao operateri javnih usluga javnog željezničkog i cestovnog prijevoza, zračni prijevoznici, brodari.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.