Novi Zakon o zaštiti potrošača ⇒


U Narodnim novinama broj 19/22 objavljen je novi Zakon o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: Zakon), a koji stupa na snagu 28. svibnja 2022. godine.

Zakon se uređuje u skladu s pravnim aktima Europske unije, odnosno direktivama pravne stečevine Europske unije u području zaštite potrošača koje su preuzete u zakonodavstvo Republike Hrvatske.


Zaštita osnovnih prava potrošača

Novi Zakon uređuje zaštitu osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu, i to:

 • pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača
 • pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
 • pravo na pravnu zaštitu potrošača
 • pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
 • pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa
 • pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Javne usluge definirane Zakonom

U članku 25. Zakona definiran je popis usluga koje se u smislu ovog Zakona smatraju javnim uslugama:

 • distribucija električne energije
 • distribucija prirodnog plina
 • distribucija toplinske energije
 • elektroničke komunikacijske usluge
 • javna vodoopskrba i javna odvodnja
 • opskrba plinom u javnoj usluzi
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi
 • poštanske usluge
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • sakupljanje komunalnog otpada
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

U Zakonu je propisano kako trgovac mora unaprijed potrošaču omogućiti upoznavanje sa svojim općim uvjetima poslovanja i uvjetima korištenja javnih usluga, a te uvjete javno objaviti na svojim mrežnim stranicama.

O svakoj izmjeni uvjeta korištenja javnih usluga, trgovac je dužan unaprijed pisano obavijestiti potrošača.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Novine koje donosi Zakon o zaštiti potrošača

Zakon uzima u obzir nove oblike komunikacije potrošača i trgovaca, uz obvezu omogućavanja podnošenja pisanog prigovora osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i e-pošte, a propisuje se pravo trgovca i da omogući potrošaču podnošenje pisanog prigovora i putem sredstava mrežne komunikacije uz obvezu da navedeno sredstvo komunikacije omogućuje pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju.

Trgovci su tijekom trajanja posebnog oblika prodaje dužni istaknuti sniženu cijenu koju primjenjuju tijekom sezonskih sniženja, rasprodaje, akcijske prodaje, prodaje proizvoda s greškom, kao i tijekom ostalih posebnih ponuda trgovaca u okviru kojih potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama od onih u redovnoj prodaji, i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

Između ostalog, dopunjuje se odredba koja uređuje pravo potrošača na raskid ugovora zbog neispunjenja ugovora u roku, a potrošaču se omogućuje raskinuti ugovor bez prethodnog omogućavanja naknadnog roka za ispunjenje, ako iz okolnosti slučaja proizlazi da trgovac neće moći ugovor ispuniti ni u naknadnom roku.

Izvršene su i odgovarajuće izmjene i dopune odredaba koje uređuju sklapanje ugovora na daljinu i izvan poslovnih prostorija, a koje se odnose na usklađivanje s digitalnim trendovima, kao i dodatne zahtjeve u pogledu transparentnosti vezano uz sklapanje ugovora i pružanje obavijesti pružatelja internetskih tržišta.

Zakon dodatno uređuje pretpostavke za podnošenje prijave potrošača nadležnoj inspekciji, način postupanja s prijavom te određene rokove unutar kojih se trgovcima ostavlja mogućnost izjašnjavanja o tvrdnjama potrošača iznesenima u podnesenoj prijavi.

Novinu u Zakonu predstavljaju i odredbe kojima se propisuju ovlasti inspektora tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove za provođenjem kupnje s tajnim identitetom prilikom provedbe nadzora nad primjenom odredbi Zakona.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.