Mjere za zaštitu dostojanstva radnika ⇒


Prema odredbi članka 26. Zakona o radu, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se, između ostalog, uređuje postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika kao i mjere zaštite od diskriminacije, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

Dopušteno je da poslodavac detaljnije mjere, pored onih sadržanih u kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu, odredi i posebnim Pravilnikom o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika.

Članak 134. Zakona o radu određuje postupanje poslodavca u slučaju potrebe zaštite dostojanstva radnika.

Pravilnik o radu poslodavca ili drugi akt kojim se štiti dostojanstvo radnika mora sadržavati odredbe o zabrani diskriminacije na osnovama određenim Zakonom o suzbijanju diskriminacije, odredbe o obvezi zaštite dostojanstva radnika, postupak poslodavca u slučaju zlostavljanja na radnom mjestu, kao i mjere koje je poslodavac ovlašten poduzeti.

Poslodavac koji zapošljava više od dvadeset radnika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane uz zaštitu dostojanstva radnika.

Zabrana diskriminacije na radu

Zabranjuje se izravna ili neizravna diskriminacija osobe koja traži zaposlenje i osobe koja se zaposli na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u sindikatu, te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Diskriminacija je zabranjena u vezi uvjeta za zapošljavanje, napredovanja na poslu, mogućnosti stručnog osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije, uvjeta na radu i svih prava iz radnog odnosa i u svezi radnog odnosa, a posebno jednakosti plaća, otkaza ugovora o radu, prava članova udruga radnika i profesionalnih organizacija te povlastica koje iz toga proizlaze.

Diskriminaciju predstavlja i uznemiravanje i spolno uznemiravanje.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje koje ima za cilj i stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe koja traži zaposlenje i radnika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe koja traži zaposlenje i radnika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko ili uvredljivo okruženje.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Zaštita dostojanstva radnika

Poslodavac je obvezan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla tako da im osigura uvjete rada u kojima neće biti izloženi uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju, a što uključuje i poduzimanje određenih preventivnih mjera.

Dostojanstvo radnika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj prilikom obavljanja svojih poslova.

U cilju zaštite dostojanstva radnika, poslodavac treba voditi računa kod donošenja odluka o uređenju radnih i sanitarnih prostorija, izboru obvezne radne odjeće, načinu kontrole radnika i imovine te pri odlučivanju o svim pitanjima uvjeta rada koji izravno ili neizravno mogu uzrokovati izloženost radnika različitim oblicima uznemiravanja.

Mjere poslodavca kod zaštite radnika

Poslodavac može primijeniti neke od mjera radi zaštite radnika: 

  • upozorenje radniku koje je uznemiravanje počinio,
  • promjena mjesta rada u drugo mjesto rada ili ponuda drugog ugovora,
  • redovni otkaz zbog skrivljenog ponašanja radniku koji je uznemiravanje počinio,
  • izvanredni otkaz radniku koji je uznemiravanje počinio,
  • onemogućavanje pristupa stranke u prostorije za rad poslodavca, ako je počinitelj stranka,
  • uz suglasnost ili na zahtjev uznemiravanog radnika, promjena mjesta rada uznemiravanog radnika na drugo mjesto (lokaciju) rada ili promjena poslova koje radnik obavlja. 

U slučaju da poslodavac ne poduzme mjere zaštite radnika ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, radnik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.