Zaštita na radu na mjestu rada ⇒


Pravilnik o zaštiti na radu na mjestu rada

Od 3. listopada 2020. na snazi je novi Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN, br. 105/20; dalje u tekstu: Pravilnik).

Stupanjem na snagu novog Pravilnika, prestaje važiti stari pravilnik istog naziva iz 2013. godine.

Pravilnikom se propisuju minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada, kojih se moraju pridržavati poslodavci i radnici.

U svjetlu najava o izmjeni radnog zakonodavstva te eksponiranoj problematici zaštite na radu za vrijeme rada od kuće, treba reći kako novi Pravilnik dijelom uređuje i materiju zaštite na radu za vrijeme rada od kuće.

Tako je određeno kako se iznimno od općeg pravila prema kojem mjesta rada moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima zaštite na radu koji su određeni Pravilnikom, obveze propisane Pravilnikom odnose se i na rad kod kuće na izdvojenom mjestu rada u onoj mjeri u kojoj ih je moguće osigurati u odnosu na osnovnu namjenu stambenog prostora i sukladno prirodi poslova i veličinom rizika za poslove koje radnik obavlja u tom prostoru za poslodavca.

Ovo pravilo vrijedi za sva izdvojena mjesta rada u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, mjesta rada.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Iznimke od primjene

Odredbe Pravilnika, međutim, ne primjenjuju se na sve poslodavce. Tako se odredbe Pravilnika ne primjenjuju na:

 • transportna sredstva izvan kruga poslodavca, ili mjesta rada unutar transportnih sredstava,
 • privremena radilišta,
 • istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
 • ribarske brodove,
 • polja, šume i druga zemljišta koja pripadaju poslodavcu, a nalaze se izvan kruga poslodavca gdje se nalaze građevine.

Opći uvjeti za mjesta rada

Što se tiče općih zahtjeva za mjesta rada, poslodavac je u svrhu zaštite na radu, obvezan osigurati da:

 • su prometni putovi do nužnih i drugih izlaza stalno prohodni,
 • se mjesta rada, s pripadajućom opremom i uređajima redovito održavaju, a utvrđeni nedostaci odmah otklone,
 • se mjesta rada, oprema i uređaji redovito čiste do primjerene higijenske razine, a posebno uređaji za provjetravanje i pripremu zraka, kako je navedeno u čl. 25. Pravilnika,
 • se sigurnosna oprema i uređaji namijenjeni za sprječavanje ili smanjivanje rizika redovito održavaju i provjeravaju.

Osim toga, mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi radnicima.

Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske i biološke štetnosti, radnici moraju biti zaštićeni od njihovog štetnog djelovanja sukladno propisima zaštite na radu i posebnim propisima.

Poslodavac mora obavještavati radnike odnosno njihove predstavnike o svim mjerama sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima sukladno Pravilniku i Zakonu o zaštiti na radu (dalje u tekstu: ZZR). Štoviše, poslodavac se mora savjetovati s radnicima odnosno njihovim predstavnicima, sukladno ZZR-u. 

Obveze pri gradnji

Odredbe Pravilnika obvezni su tijekom gradnje primjenjivati svi sudionici u gradnji: investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer i revident.

Građevine namijenjene za rad moraju ispunjavati sve temeljne zahtjeve za građevinu: mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline te održiva uporaba prirodnih izvora kao i osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora, osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika, osiguranje mikroklimatskih uvjeta, osiguranje potrebne osvijetljenosti radnog prostora i ostalih propisanih parametara radnog okoliša, zaštita od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, zaštita od štetnog zračenja, osiguranje pomoćnih prostorija i prostora i dr., sukladno Pravilniku i posebnim propisima.

Građevine moraju ispunjavati uvjete iz Pravilnika glede projektiranja te izrade električnih instalacija, vodovoda i kanalizacije.

Veličina radne prostorije

Veličina radne prostorije u kojima pri radu postoje propisani mikroklimatski uvjeti i nema fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških štetnosti mora biti takva da je za svakog radnika osigurano najmanje 10 m³ zračnog prostora i 2 m² slobodne površine poda.

Pri tome se pod pojmom zračni prostor, odnosno slobodna površina poda podrazumijeva slobodna zapremina zračnog prostora, odnosno površina poda koja nije zauzeta namještajem, strojevima, pomoćnim uređajima i napravama ili materijalom i ne služi kao prostor za skladištenje.

Visine radnih prostora

Minimalne svijetle visine radnih prostorija moraju iznositi:

 • 3 m – prostorije u kojima su tijekom procesa rada prisutne fizikalne, kemijske odnosno biološke štetnosti, osim prostorija za koje je drugačije određeno posebnim propisima,
 • 2,8 m – prostorije u kojima su pri radu ispunjeni zahtjevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta, odnosno u kojima tijekom procesa rada nema štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških štetnosti,
 • 2,5 m – prostorije predviđene za obavljanje administrativnih poslova, projektantski uredi, skladišta, prostorije u kojima se radnici zadržavaju manje od dva sata dnevno, prostorije u kojima se obavljaju poslovi kao što su: krojački, pletački, frizerski, graverski, ključarski, staklorezački, postolarski, fotografski, optičarski, slikarski, kozmetičarski, pedikerski, urarski, zlatarski i slični poslovi, a u kojima su zadovoljeni mikroklimatski uvjeti i nema fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških štetnosti.

Iznimno prostorije u kojima se obavljaju ovi poslovi a koje se nalaze u građevinama koje nisu građene po sada važećim propisima, ili u građevinama koje spadaju u zaštićena kulturna dobra, a kojima visinu nije moguće mijenjati, visina prostorija može biti manja od 2,5 m, ali ne manja od 2,2 m.

Kao privremena mjesta rada (privremena gradilišta, izložbe, sajmovi i sl.) mogu se koristiti i kontejneri ako ispunjavaju navedene uvjete i ako svijetla visina unutarnjeg prostora nije manja od 2,2 m.

Ostali uvjeti u vezi prostora

Pravilnikom se propisuju i uvjeti koje moraju ispunjavati podovi, zidovi, stropovi i krovovi na mjestu rada te evakuacijski putovi, izlazi u slučaju nužde, prometni putovi, prozori, vrata, stepeništa, rukohvati i dr.

Pravilnikom se propisuju i minimalni uvjeti za rad na mjestima rada u zatvorenim prostorima u vezi temperature zraka, vlažnosti, zagrijavanja, provjetravanja, prirodne i umjetne osvijetljenosti.

Pravilnikom se propisuju i minimalni uvjeti zaštite od požara za mjesta rada.

Pomoćne prostorije

U građevinama namijenjenim za rad moraju se osigurati pomoćne prostorije (garderobe, kupaonice, umivaonici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za osobnu higijenu žena, prostorije za povremeno zagrijavanje osoba na radu, nužnici, pisoari, prostorije za čišćenje i dezinfekciju radne odjeće i osobne zaštitne opreme i zaštitnih sredstava i dr.) koje se mogu nalaziti u tim građevinama ako je to sukladno prirodi procesa i organizaciji rada ili u izdvojenim građevinama u blizini mjesta rada.

Veličina pomoćnih prostorija mora odgovarati namjeni, a visina prostorija ovisi o namjeni i broju korisnika, i ne može biti manja od 2,5 m.

Iznimno, ove prostorije mogu imati visinu i manju od 2,5 m, ali ne manju od 2,2 m, ako se ove prostorije nalaze u građevinama koje nisu građene po sada važećim propisima, ili u građevinama koje spadaju u zaštićena kulturna dobra, a čiju visinu nije moguće mijenjati te kontejnerima, uz uvjet da su ispunjeni drugi uvjeti propisani za pomoćne prostorije.

Radnicima se mora osigurati lako dostupna prostorija za odmor zbog sigurnosti i zaštite zdravlja kada to zahtijeva vrsta posla ili zbog prisutnosti većeg broja radnika od predviđenog broja, s time da je važno naglasiti kako se ova odredba Pravilnika ne primjenjuje ako radnici rade u uredima ili sličnim radnim prostorijama u kojima je omogućen jednaki odmor za vrijeme stanke.

Pravilnikom su propisani i uvjeti za prostorije za odmor radnika, uzimanje obroka, pružanje prve pomoći i pušenje.

Zaštita trudnica, dojilja i osoba s invaliditetom

Trudnicama i dojiljama se za vrijeme rada mora omogućiti ležanje i odmaranje u odgovarajućim uvjetima, a dojiljama i dojenje u uvjetima koji štite njihovu privatnost. Pravilnikom je predviđena i posebna zaštita osoba s invaliditetom.

Njihova mjesta rada moraju biti uređena tako da uzimaju u obzir njihove potrebe, a kada se radi o osobama otežana kretanja, pristupačnost sukladno posebnom propisu u odnosu na vrata, prolaze, stepeništa, tuševe, umivaonike, nužnike i dr., koja izravno koriste ili zauzimaju te osobe.

Mjesta rada na otvorenom prostoru

Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uređena tako da omogućavaju sigurno kretanje radnika i drugih osoba i prometnih sredstava bez rizika za život i zdravlje.

Ona moraju biti prikladno osvijetljena umjetnom rasvjetom ako dnevno svjetlo nije dovoljno.

Mjesta rada na otvorenom moraju biti uređena tako da radnici:

 • budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta,
 • budu zaštićeni od fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških štetnosti (izloženost štetnoj razini buke, štetnim vanjskim utjecajima kao što su plinovi, pare ili prašina i dr.),
 • mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slučaju opasnosti ili da im se može brzo pomoći,
 • budu zaštićeni od pokliznuća i pada.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.