Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj ⇒


Postavlja se pitanje provedbe mjera zaštite na radu za strane radnike i druge strance koji obavljaju određene poslove za poslodavce u Republici Hrvatskoj.

Treba istaknuti kako se obveze poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu odnose na sve radnike, bez obzira na njihovo državljanstvo, znači i na strane radnike i druge osobe na radu kod poslodavca.

Koje su obveze poslodavca kod provedbe mjera zaštite na radu?

Obveze poslodavca prema radnicima, uključivo i strane radnike, u prvom redu proizlaze iz zakonskih odredbi.

Sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti na radu (Zakon), poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji rada i sredstvima rada.


Iz Zakona i podzakonskih propisa proizlaze sljedeće temeljne obveze poslodavca iz zaštite na radu:
» izrada procjene rizika na radu;
» osposobljavanje radnika za rad na siguran način;
» obavješćivanje i savjetovanje s radnicima i njihovim predstavnicima

 • u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom i mjestima rada
 • u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada
 • u vezi s tehnologijom rada i radnim postupcima;

» ispitivanje radnog okoliša

 • u vezi s uporabom opasnih kemikalija na radu
 • u vezi s uporabom bioloških agensa na radu
 • u vezi s prevencijom stresa uzrokovanog na radu ili u vezi s radom
 • u vezi sa sigurnosnim znakovima, pisanim obavijestima i uputama;

» zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i značajnog rizika, evakuacija i spašavanje;
» pružanje prve pomoći;
» zaštita nepušača, zabrana pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti;
» osiguravanje zdravstvene zaštite radnika na radu;
» uređivanje radilišta prije početka radova na privremenom radilištu i osiguravanje da se radovi obavljaju sukladno posebnim propisima i pravilima zaštite na radu;
» usklađivanje obavljanja radova kada više poslodavaca dijeli mjesto rada, ili kada na istom mjestu rada radove izvode, ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavca, odnosno drugih osoba (izvođača) i dr.


Kada se radi o obvezama poslodavca u provedbi mjera zaštite na radu prema stranim radnicima, važno je istaknuti njegovu obvezu da osigura razumljivost dokumentacije o organizaciji i provedbi zaštite na radu vezane za rizike na mjestu rada i u vezi s radom.

Rad na siguran način

Poslodavac mora imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu.

Ova procjena mora biti dostupna i razumljiva stranom radniku na samom mjestu rada.

U slučaju da strani, ili domaći radnik nije osposobljen za rad na siguran način, on, sukladno Zakonu, ne smije raditi.

Poslodavac mora provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način prema programu osposobljavanja koja se temelji na procjeni rizika prije početka rada, kod promjena u radnom postupku, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije, kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada, kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Stranom radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način, poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana, s time da je pri tome potrebno voditi računa da oba radnika mogu ostvariti komunikaciju.

U provedbi inspekcijskog nadzora u području zaštite na radu, nadležni inspektor će usmenim rješenjem, na vrijeme dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak, poslodavcu narediti udaljenje s mjesta rada radnika za kojeg ne može predočiti dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način.


Osposobljavanje za rad na siguran način mora se provesti na način da bude razumljivo stranom radniku.


Poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se i sa stranim radnicima o pitanjima zaštite na radu sukladno Zakonu i Zakonu o radu.

To znači kako i dokumentacija o ispunjavanju obveza poslodavca iz zaštite na radu, a koja je neposredno vezana za rizike na mjestu rada i u vezi s radom stranog radnika, mora biti razumljiva stranom radniku.

Poslovi s posebnim uvjetima rada

U slučaju potrebe zapošljavanja stranog radnika na poslovima s posebnim uvjetima, poslodavci moraju voditi računa o tome kako strani radnik može raditi samo za onog poslodavca i one poslove s posebnim uvjetima rada za koje je dobio radnu dozvolu.

Ako strani radnik obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, obvezan je osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati propisane posebne uvjete koji se odnose na dob života, stručnu sposobnost, zdravstveno, tjelesno ili psihičko stanje, psihofiziološku i psihičku sposobnost sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima rada.

Pisani dokaz kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost stranog radnika iz trećih zemalja (npr. liječničko uvjerenje i dr.) mora biti izdan u Republici Hrvatskoj.

Za poslove s posebnim uvjetima rada za koje je pod stručnom osposobljenošću propisana odgovarajuća stručna sprema, dokazivanje za strane radnike (npr. diploma, svjedodžba i sl.) se mora provesti sukladno posebnim propisima o priznavanju inozemnih kvalifikacija, ili reguliranim profesijama.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izdalo je mišljenje temeljem kojeg se za strane radnike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, priznaju isprave izdane u navedenim zemljama, ako je iz isprava nedvojbeno jasno da radnici ispunjavaju potrebne uvjete stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova te ako se iste priznaju kao javne isprave za obavljanje tih poslova u zemlji iz koje radnici dolaze.

Ipak, navedene isprave moraju u svakom slučaju biti prevedene na hrvatski jezik i latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača. 

Sredstva rada, osobna zaštitna oprema

Za poslodavca postoji obveza da sukladno Zakonu, Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme i Pravilniku o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme te pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavlja preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike. 

Mjesto rada – obavijesti i upute

Poslodavac mora osigurati da mjesto rada odgovara uvjetima određenim Zakonom i podzakonskim propisima za rad na siguran način.

Upute za rad na siguran način na mjestu rada, kada se radi o stranim radnicima, moraju biti tako prilagođene da ih strani radnici lako razumiju.


Poslodavac je dužan na mjestu rada postaviti na vidljivo mjesto:

 • sigurnosne znakove
 • znakove za evakuaciju i spašavanje
 • upute i oznake za rukovanje radnom opremom
 • upute i oznake za rad s opasnim kemikalijama, biološkim štetnostima, izvorima zračenja i drugim izvorima opasnosti i štetnosti.

Upute za rad na siguran način kao i upute za rad s opasnim kemikalijama, biološkim štetnostima, izvorima zračenja i drugim izvorima opasnosti i štetnosti moraju biti razumljive stranom radniku.

Poslodavac mora radniku omogućiti dostupnost:

 • procjene rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju;
 • upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju;
 • pisani dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način;
 • pisani dokaz da radnik udovoljava uvjetima za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada;
 • zapisnik o ispitivanju radne opreme, instalacija i radnog okoliša.

Navedena dokumentacija mora biti dostupna i razumljiva stranom radniku.

Iznimno, procjena rizika, dokazi i zapisnici ne moraju se nalaziti na radilištu na kojemu rad ukupno traje kraće od 30 dana, ali moraju biti dostupni u roku koji odredi nadležni inspektor.

Poslodavac je obvezan na mjestu rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove i pisane obavijesti i upute na vidljivom mjestu.

Sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute moraju biti razumljivi stranom radniku.

U slučaju potrebe, poslodavac mora pojasniti sigurnosne znakove i znakove za evakuaciju i spašavanje stranim radnicima dodatnim tekstom na jeziku i pismu razumljivom stranom radniku.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.