Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara ⇒


Sustav zaštite od požara

Sustav zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon).

Taj sustav podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara u građevinama, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provedbu mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, sa svrhom zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

U skladu sa zakonskim odredbama, radi zaštite od požara, poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

 • otklanjanje opasnosti od nastanka požara
 • rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara
 • sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom
 • sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara
 • utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

Zakonom je istaknuto kako je zaštita od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Radi toga su sve fizičke i pravne osobe, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne provoditi mjere zaštite od požara utvrđene Zakonom i podzakonskim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Obveze vlasnika, korisnika građevina i drugih nekretnina

Kako to proizlazi iz zakonskih odredbi, vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada, dužni su:

 • osigurati provedbu mjera određenih Zakonom, podzakonskim propisima te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovu području i/ili vlasništvu
 • poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjera za unaprjeđenje stanja zaštite od požara na svojemu vlasništvu, uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara
 • posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara na svojemu vlasništvu, odnosno na svojem području u količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te procjenama i planovima zaštite od požara.

U čl. 20. Zakona dalje se konkretiziraju navedene načelne obveze vlasnika, odnosno korisnika građevina i drugih nekretnina te prostora.

Osnovni korak u određivanju mjera zaštite od požara jest izrada procjene ugroženosti.

Procjena ugroženosti zapravo je postupak utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera, u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN, br. 35/94, 110/05 i 28/10).


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Opseg obveza koje se nameću vlasnicima i drugim korisnicima nekretnina, mjere zaštite od požara, kao i obveza polaganja stručnog ispita iz područja zaštite od požara ovise, među ostalim, o kategorizaciji građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina u prostoru od ugroženosti od požara.

Ta kategorizacija građevina proizlazi iz odredbi Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN, br. 62/94 i 32/97). 

Uvjeti za zapošljavanje djelatnika za zaštitu od požara

Djelatnici službe za zaštitu od požara kod vlasnika, odnosno korisnika građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, moraju imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničkoga smjera te položen stručni ispit.

Djelatnici zaduženi za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara u vlasnika, odnosno korisnika građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelja zgrada razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju ugroženosti od požara, moraju imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjemu trajanju te položen stručni ispit.

Stručni ispit za zaštitu od požara

Stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara polaže se na način i prema programu određenu Pravilnikom o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN, br. 141/11; u nastavku teksta: Pravilnik o stručnim ispitima).

Stručni se ispit polaže pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Razlikuju se dvije vrste stručnih ispita u području zaštite od požara kod poslodavca, i to:

 • stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara te
 • stručni ispit djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Prijaviti stručni ispit i pristupiti stručnom ispitu može samo kandidat koji ispunjava uvjete obrazovanja koje smo naveli.

Stručni se ispit polaže prema programu koji se nalazi u prilogu Pravilnika o stručnim ispitima.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove.

Taj se zahtjev podnosi preko pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu ili ga podnosi sam kandidat.

Ispitivanje uvjeta za pristupanje ispitu i polaganje

Ispitno povjerenstvo utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za pristupanje polaganju stručnog ispita i donosi rješenje o tome.

Rješenjem kojim se zahtjev odobrava utvrđuju se mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita te obveza plaćanja troškova provedbe stručnog ispita.

Troškove provedbe stručnog ispita snosi pravna osoba preko koje je kandidat podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita, odnosno kandidat ako je sam podnio zahtjev.

Kandidat je dužan potvrdu o uplati troškova provedbe stručnog ispita predočiti pri pristupanju ispitu.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom „položio“, ili „nije položio“.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocijenjen ocjenom „nije položio“ iz najviše dvaju područja programa, može polagati popravni ispit iz tih područja u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana ni duži od tri mjeseca od dana polaganja ispita.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocijenjen ocjenom „nije položio“ iz triju ili više područja, može ponovno polagati ispit u cijelosti u roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca ni duži od šest mjeseci od dana polaganja ispita.

Kandidat koji ne položi popravni ispit može ponovno polagati ispit u cijelosti, ali ne prije isteka šest mjeseci od dana polaganja popravnog ispita.

Kandidatu koji je položio stručni ispit MUP RH izdaje i dostavlja potvrdu o položenome stručnom ispitu uz naznaku programa prema kojemu je ispit održan.

Ako je kandidat podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita preko pravne osobe kod koje je u radnom odnosu, takva se potvrda dostavlja i toj pravnoj osobi.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.