Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu ⇒


U Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) se predviđa posebna zaštita određenih kategorija radnika za vrijeme trajanja radnog odnosa.

Takva zaštita Zakonom je posebno predviđena i za trudnice, roditelje i posvojitelje.

Osim toga, posebna zaštita ove kategorije radnika predviđena je i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 59/17; u daljnjem tekstu: ZRRP).

Zabrana nejednakog postupanja

Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja, ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.

Osim toga, poslodavcu je zabranjeno postavljati pitanja o eventualnoj trudnoći radnice koju zapošljava.

Naime, ZR-om je izrijekom određeno kako poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da ih traži, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom, ili drugim propisom radi zaštite samih trudnica.

Zaštita trudnica, odnosno žena koje su rodile ili koje doje dijete 

Trudnoj radnici, radnici koja je rodila, ili radnici koja doji dijete u smislu posebnog propisa, a koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život, ili zdravlje, odnosno djetetov život, ili zdravlje, za vrijeme korištenja prava u skladu s posebnim propisom, ponuditi dodatak (anex) ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme do prestanka razloga za ostvarivanje prava na posebnu  zaštitu, ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

Ovaj dodatak ugovora o radu ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće radnice.

Primjer ovog dodatka ugovora o radu daje se na kraju teksta.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Pretpostavka rada u punom radnom vremenu

U slučaju da je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa, ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, razdoblja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, smatrat će se vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu.

Zabrana otkaza

Možda najvažniji zaštitni mehanizam iz ZR-a za ove kategorije radnika odnosi se na zabranu otkaza.

ZR-om je propisano kako za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, udruga i drugi poslodavac ne smiju otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava.

Ako poslodavac bez obzira na postojanje navedenih okolnost otkaže ugovor o radu nekoj od navedenih zaštićenih kategorija radnika, otkaz je ništetan ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje neke od navedenih okolnosti, ili ako ga radnik u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti njihovom postojanju te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika, ili drugog ovlaštenog tijela.

Ugovor o radu navedenih osoba ipak prestaje prestankom postojanja poslodavca, a može se i otkazati poslovno uvjetovanim otkazom tijekom provedbe postupka likvidacije.

Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu ne teče otkazni rok.

Pravo radnika da izvanrednim otkazom otkaže ugovor o radu

Radnik koji koristi pravo na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust trudnice ili majke koja doji dijete, te dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili kojem ugovor o radu miruje do treće godine života djeteta u skladu s posebnim propisom, može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom.

Ovi radnici mogu izvanredno otkazati ugovor o radu najkasnije petnaest dana prije dana na koji je radnik dužan vratiti se na rad.

Pravo izvanredno otkazati ugovor o radu ima i trudnica.

Pravo povratka na prethodne, ili odgovarajuće poslove

Po isteku rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta sukladno odredbama ZRRP-a, radnik koji je koristio neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava, u roku od mjesec dana od dana kada je poslodavca, obavijestio o prestanku korištenja toga prava.

Ako je u međuvremenu prestala potreba za obavljanjem poslova koje je radnik obavljao prije korištenja navedenih prava, poslodavac mu mora ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljao prije korištenja toga prava.

Prekovremeni rad i rad u nejednakom rasporedu radnog vremena

Trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života i samohrani roditelj s djetetom do šest godina života mogu raditi prekovremeno samo ako poslodavcu dostave pisanu izjavu o pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Pod istim uvjetima ovi radnici mogu raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena.

Prekršajna odgovornost poslodavca

Za kršenje zakonskih odredbi o zaštiti navedenih kategorija radnika, poslodavcu se mogu izreći novčane kazne za teži prekršaj u rasponu od 31.000,00 kn do 60.000,00 kn, ili od 4.000,00 kn do 6.000,00 kn za odgovornu osobu, odnosno novčane kazne za najteži prekršaj u iznosu od 61.000,00 kn do 100.000,00 kn, ili u iznosu od 7.000,00 kn do 10.000,00 za odgovornu osobu.


Primjer: Dodatak (Anex) Ugovoru o radu trudne radnice za rad na drugim poslovima

 

___________ d.o.o. za trgovinu, Rijeka, Ulica lipa 2b, koju zastupa član uprave Ines Seni (u nastavku teksta: Poslodavac)

i

Iva Ivić iz Rijeke, Avenija mira 98a, (u nastavku teksta: Radnica) dana ___________ 2020. sklapaju sljedeći

DODATAK I.

UGOVORU O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME

 

   Članak 1. 

Poslodavac i Radnik sklopili su dana 18. svibnja 2015. sklopili Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova blagajnice (u nastavku teksta: Osnovni ugovor).

Poslodavac i Radnik, nadalje, suglasno utvrđuju da je Radnica dana __________ 2020. obavijestila Poslodavca o svojoj trudnoći.

Članak 2.

Temeljem ovog Dodatka I. Osnovnom ugovoru, iza članka 5. Osnovnog ugovora dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

„Od ________ 2020. pa do povrataka s porodnog dopusta Radnica privremeno radi na poslovima administrativne tajnice“.

Poslovi administrativne tajnice osobito obuhvaćaju:

▪ ____________;

▪ ____________;

▪ ____________.

Članak 3.

Nakon povratka s porodnog dopusta odredba članka 5.a Osnovnog ugovora prestaje važiti i Radnica će nastaviti obavljati poslove sukladno članku 5. Osnovnog ugovora“.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora ostaju na snazi i primjenjuju se u cijelosti.

Članak 5. 

Ovaj Dodatak I. Osnovnom ugovoru sastavljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka.

Za Poslodavca                                                                                                                                                                 Radnica

Član uprave

Ines Seni                                                                                                                                                                           Iva Ivić

____________                                                                                                                                                              ____________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.