Views Navigation

Događaj navigacija pogleda

Danas

Porezni nadzor – utvrđivanje porezne obveze i najčešće nepravilnosti

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Porezni nadzor je dio porezno-pravnog odnosa u kojem Porezna uprava provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Sudionici u poreznom nadzoru su porezna uprava s jedne strane i porezni obveznik s druge strane.

850,00 kn

Upravljanje zalihama u praksi

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Ovaj seminar namijenjen je svim kontrolerima, menadžerima, vlasnicima malih, srednjih i velikih poduzeća. Zbog svog holističkog pristupa razumijevanju procesa u poduzećima, kontroling ulazi u sve dijelove poduzeća, pa donosi kvalitetna znanja koja su neophodna kako top-menadžerima, tako i menadžerima skladišnog poslovanja, prodaje, logistike ili nabave. Sadržaj je također zanimljiv i računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje menadžerskog računovodstva.

800,00 kn

Postupanje s arhivskim gradivom u konvencionalnom i digitalnom obliku

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN, br. 105/20) detaljnije se uređuju sva pitanja oko uvjeta i načina stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja, pretvorbe u digitalni oblik, izlučivanja i predaje dokumentarnog gradiva te načina provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.

775,00 kn

Novi Zakon o gospodarenju otpadom

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Novi Zakon, između ostalog, uređuje red prvenstva gospodarenja otpadom, planske dokumente, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, prekogranični promet otpada, djelatnosti i informacijski sustav gospodarenja otpadom. Propisuju se mjere i uvjeti za rad odlagališta i zahtjevi za otpad koji je dopušteno odlagati, kao i mjere u svrhu sprječavanja proizvodnje ambalažnog otpada.

825,00 kn

Primjena FIDIC ugovora u poslovnoj praksi

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Kod izvođenja radova, potrebe naručitelja i potrebe izvođača iz različitih zemalja, osim ugovora o građenju, regulirane su i kroz tzv. opće uvjete FIDIC-a. Opći uvjeti FIDIC-a imaju za cilj uspostaviti ugovorne smjernice među strankama u ugovoru o građenju koje služe regulaciji i pravnoj sređenosti održavanja odnosa radi pravilnog izvođenja radova, a uz uvažavanje ugovornih strana.

825,00 kn

Novi pravilnik o provođenju elektroničke ovrhe

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

U Narodnim novinama br. 43/21 objavljen je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku. Pravilnikom se propisuju obrasci iz Ovršnog zakona, način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele predmeta u rad javnom bilježniku, a stupa na snagu 15. rujna 2021. godine. Isti Pravilnik izmijenjen je i dopunjen u Narodnim novinama br. 94/21, sa stupanjem na snagu 15. rujna ove godine. Tako će se ovršni postupci na temelju vjerodostojne i ovršne isprave pokretati isključivo na novim, izmijenjenim obrascima već od polovice rujna.

775,00 kn

Videonadzor i ostali oblici nadzora radnika – zakonska regulativa i praksa

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Važno je naglasiti kako se osobni podaci radnika smiju obrađivati samo ako je to određeno zakonom ili je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa. No, postavlja se pitanje kada prevladavaju interesi poslodavca za učinkovitošću radnika, a kada je ugrožena zaštita privatnosti radnika?

850,00 kn

Zaštita na radu i zaštita od požara – inspekcijski nadzor i obveze poslodavca

Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta Ul. Viktora cara Emina 6, Opatija

Temeljna obveza poslodavca prema radnicima u domeni njihove sigurnosti i zaštite jest uklanjanje čimbenika rizika, sprječavanje ozljeda na radu, osposobljavanje radnika, obavještavanje, savjetovanje s njima izravno ili preko njihovih predstavnika.Poslodavac je dužan poduzeti sve preventivne mjere radi sigurnosti i zaštite radnika, kao i poduzeti mjere zaštite od požara, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, a u skladu s posebnim propisima.

Digitalni marketing – trendovi i praksa

Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta Ul. Viktora cara Emina 6, Opatija

Između ostalog, na dvodnevnoj edukaciji sa stručnjacima iz prakse, polaznici će dobiti znanja, savjete i rješenja, primjere iz prakse, pregled alata i tehnika digitalnog marketinga, a koji će im pomoći u lakšem obavljanju njihova posla, kao što je kreiranje učinkovitog plana digitalnog marketinga, a što će generalno tvrtki omogućiti pronalazak novih kupaca i povećanje prodaje.

Kontroling u proizvodnji – primjena u praksi

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Proizvesti ili kupiti? Problemi u donošenju poslovnih odluka zbog nedostatka informacija o poslovanju u proizvodnom poduzeću mogu dovesti do ozbiljnih poteškoća u upravljanju, a za što je odgovaran menadžment, odnosno uprava društva.Kako kvalitetnim upravljanjem u proizvodnji doći do niže cijene koštanja i nižih troškova, a s druge strane do većeg kapaciteta proizvodnje i veće profitabilnosti – izazovi su s kojima se susreću u svom radu proizvodna poduzeća.

800,00 kn
Go to Top